ประวัติความเป็นมา "วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ"
 
         
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ยกฐานะมาจาก “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 บนที่ดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 535 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 5 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่มในระยะแรกของสำนักงานสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
          ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏศรีสะเกษได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

          ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสำนักงานงบประมาณคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2548 เป็นต้นมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2549 เป็นต้นมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  และวิทยาศาสตร์

 

          ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 1 โดยเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2556 เป็นต้นมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
          สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะ  ทำให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ลงวันที่ 21 กันยายน 2556  ขึ้น ทำให้เกิดการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  5  คณะ  ซึ่งวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองเป็นหนึ่งในนั้น โดยมีการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ได้แก่

          1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

          2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์

          3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  

ซึ่งมีสำนักงานคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ