วิสัยทัศน์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
 
" แหล่งผลิตนักกฎหมาย นักปกครอง นักบริหารผู้มีปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น "