พันธกิจ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
 
 1. ผลิตนักกฎหมายและนักปกครองเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
 2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 3. บริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก่สังคมท้องถิิ่น
 4. น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
 5. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
 6. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล