ตราสัญลักษณ์
"วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ"
 

สัญลักษณ์ ความหมาย
ดุลพาร์ ความยุติธรรมภายใต้บทบัญติแห่งกฎหมาย
ราชสีห์คู่ ขนาบ พานรัฐธรรมนูญ อำนาจของรัฐที่จะธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริน์ทรงเป็นพระประมุข 
ดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
ลายกนก ความเป็นไทย ที่สอดประสานกันอย่างงดงามมีความเป็นเอกลักษณ์ เช่นเดียวกับคนไทยที่สมัครสมานสามัคคีภายในชาติ
โล่ห์ และแถบแพร ความเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงเกียรติและสง่างาม