หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

Bachelor of Public Administration Program

ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

        บุคลากร 3 ทุกกระทรวง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ทุกกระทรวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ทุกกระทรวง นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 ทุกกระทรวง เจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) นักวิชาการ 3 กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการแรงงาน 3 (ด้านรัฐประศาสนศาสตร์) กระทรวงแรงงาน นักวิชาการที่ดิน 3 (ด้านรัฐประศาสนศาสตร์) กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร 3 (กรมการปกครอง อบต. เทศบาล) นักพัฒนาชุมชน 3 (กรมการปกครอง อบต. เทศบาล) เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 นักพัฒนาและฝึกอบรม (ทุกกระทรวง) นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ปลัด อบต. พนักงานคุมประพฤติ ข้าราชการตำรวจ ภาคราชการตำแหน่งอื่นๆ อีกมากมาย 

1. หมวดวิชาศึกษา เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ เรียน 75 หน่วยกิต
     1) กลุ่มวิชาองค์การและการจัดการ
   2553315  การบริหารงานสำนักงานภาครัฐ 3(3-0-6)
   3553515  การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ 3(3-0-6)
   2554104  องค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6)
      2) กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
   2552301  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)
   2553314  การประเมินผลโครงการภาครัฐ 3(3-0-6)
   2553501  การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ 3(3-0-6)
      3) กลุ่มวิชาด้านการบริหารทรัพยกรมนุษย์ภาครัฐ
   2553302  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6)
   2553507  ภาวะผู้นำในการบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6)
   2554701  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
      4) ด้านแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
   2504902  สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
   2551109  การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)
   2551110  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
   2551111  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
   2551301  ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
   2552101  การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
   2553322  การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 3(3-0-6)
   2553303  การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6)
   2553310  ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร 3(3-0-6)
   2553316  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
   2553502  หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6)
   2554910  สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
   2554902  วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   2561102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
   2562505  กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)
      5) ด้านการคลังและงบประมาณ
   2552302  การบริหารงานคลังและงบประมาณ  3(3-0-6)
      2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
      1) กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น
   2551302  การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย  3(3-0-6)
   2552303  การประเมินบุคคล  3(3-0-6)
   2552312  กระบวนการนโยบายสาธารณะกับโลกาภิวัฒน์  3(3-0-6)
   2553104  การพัฒนาการเมืองไทย  3(3-0-6)
   2553305  เทคนิคการบริหาร  3(3-0-6)
   2553306  การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน  3(3-0-6)
   2553307  การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  3(3-0-6)
   2553309  การวิเคราะห์นโยบาย  3(3-0-6)
   2553321  การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6)
   2553323  การบริหารองค์กรอิสระ  3(3-0-6)
   2553324  การบริหารงานองค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
   2553325  การบริหารราชการเปรียบเทียบ  3(3-0-6)
   2553326  การสื่อสารเพื่อการบริหารงาน  3(3-0-6)
   2553503  หลักรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดองค์กรท้องถิ่น  3(3-0-6)
   2553504  หลักการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6)
   2553505  หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคม  3(3-0-6)
   2553506  หลักมนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6)
   2553517  การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนภาครัฐ  3(3-0-6)
   2553519  การเมืองและการบริหารราชการ  3(3-0-6)
   2553520  การบริหารงานภาษีอากร  3(3-0-6)
   2553601  ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6)
   2554401  การควบคุมและการตรวจสอบสาธารณะ  3(3-0-6)
      2) กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
   2562308  กฎหมายอาญา 1   3(3-0-6)
   2562309  กฎหมายอาญา 2   3(3-0-6)
   2562310  กฎหมายอาญา 3   3(3-0-6)
   2563517  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1   3(3-0-6)
   2563518  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2   3(3-0-6)
   2563503  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน   3(3-0-6)
      2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียน 7 หน่วยกิต
      1) วิชาฝึกประสบการณ์
   2553802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 รัฐประศาสนศาสตร์ 
 1(60)
   2554805  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   6(600)
      2) วิชาสหกิจศึกษา
   6003801  เตรียมสหกิจศึกษา  1(60)
   6004801  สหกิจศึกษา  6(600)
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตรนี้