หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

Bachelor of Law Program

ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

          ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน นิติกร ตำรวจ/ทหาร ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานคดีปกครอง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ รับราชการ ผู้พิพากษา/ตุลาการ นักวิชาการที่ดิน ประกอบธุรกิจ/อาชีพอิสระ 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ เรียน 92 หน่วยกิต 
   2561105  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมาย  3(3-0-6)
   2561203  กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป  3(3-0-6)
   2561205  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  3(3-0-6)
   2561208  กฎหมายลักษณะหนี้  3(3-0-6)
   2561302  หลักกฎหมายมหาชน  2(2-0-4)
   2562203  กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน  3(3-0-6)
   2562204  กฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้  3(3-0-6)
   2562308  กฎหมายอาญา 1  3(3-0-6)
   2562309  กฎหมายอาญา 2  3(3-0-6)
   2562310  กฎหมายอาญา 3  3(3-0-6)
   2562412  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท  3(3-0-6)
   2562418  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด  3(3-0-6)
   2562420  กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  3(3-0-6)
   2562421  กฎหมายลักษณะจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน นายหน้า  3(3-0-6)
   2562422  กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ  3(3-0-6)
   2562424  กฎหมายลักษณะประกันภัย 3(3-0-6)
   2562511  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ  2(2-0-4)
   2562512  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3(3-0-6)
   2562610  นิติปรัชญา  2(2-0-4)
   2563204  กฎหมายลักษณะครอบครัว  3(3-0-6)
   2563205  กฎหมายลักษณะมรดก  3(3-0-6)
   2563308  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  3(3-0-6)
   2563503  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  3(3-0-6)
   2563507  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  2(2-0-4)
   2563508  กฎหมายภาษีอากร  3(3-0-6)
   2563510  กฎหมายล้มละลาย  2(2-0-4)
   2563515  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6)
   2563516  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  3(3-0-6)
   2563517  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  3(3-0-6)
   2563518  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  3(3-0-6)
   2563522  กฎหมายปกครอง 1  2(2-0-4)
   2563523  กฎหมายปกครอง 2  2(2-0-4)
   2563701  กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน  3(3-0-6)
   2564603  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  2(2-0-4)
      *** หมายเหตุ นอกจากนั้นยังบังคับให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้และต้องสอบผ่านแต่ไม่นำผลสอบมารวมคำนวณหน่วยกิต
   2561401  ทักษะวิธีวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย  2(1-2-3)
      2.2 กลุ่มวิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
            2.2.1 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
   2562507  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  3(3-0-6)
   2562604  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  3(2-2-5)
   2563512  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  3(3-0-6)
   2563524  กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภา  3(3-0-6)
   2563525  กฎหมายการคลัง  3(3-0-6)
   2563526  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ  3(3-0-6)
   2564101  กฎหมายการบริหารงานบุคลภาครัฐ  2(2-0-4)
   2564202  กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมอาคาร  3(3-0-6)
   2564706  กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6)
   2564904  สัมมนาพระราชบัญญัติ  3(2-2-5)
            2.2.2 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและกฎหมายหลายธุรกิจ
   2562415  หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย  3(3-0-6)
   2563206  สัมมนากฎหมายแพ่ง  3(2-2-5)
   2563311  กฎหมายอุตสาหกรรม  2(2-0-4)
   2563312  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  2(2-0-4)
   2563313  กฎหมายการธนาคารและสถาบันการเงิน  2(2-0-4)
   2563412  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6)
   2563519  กฎหมายอนุญาโตตุลาการ  3(3-0-6)
   2563527  กฎหมายขนส่ง  2(2-0-4)
   2564304  กฎหมายธุรกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  2(2-0-4)
   2564503  การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา  2(1-2-3)
   2564702  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  3(3-0-6)
   2564707  กฎหมายที่ดิน  3(3-0-6)
   2564708  การวางแผนภาษี  3(3-0-6)
            2.2.3 กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ
   2562603  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  3(3-0-6)
   2563514  กฎหมายศุลกากร  3(3-0-6)
   2564102  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  2(2-0-4)
   2564604  กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  3(3-0-6)
   2564605  กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป  3(3-0-6)
   2564606  กฎหมายอาเซียน  2(2-0-4)
   2564607  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา  3(3-0-6)
            2.2.4 กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
   2562311  กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน  3(3-0-6)
   2563302  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  3(3-0-6)
   2563314  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน  2(2-0-4)
   2563315  สัมมนากฎหมายอาญา  3(2-2-5)
   2564301  นิติเวชศาสตร์  2(2-0-4)
   2564302  การสืบสวน และสอบสวน  3(3-0-6)
   2564305  กฎหมายทหาร  3(3-0-6)
   2564405  การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  3(3-0-6)
   2564602  การว่าความและศาลจำลอง  3(2-2-5)
            2.2.5 กลุ่มกฎหมายสังคมและเพื่อการพัฒนา
   2562605  การใช้และการตีความกฎหมาย  3(3-0-6)
   2563316  กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน  3(2-2-5)
   2563409  กฎหมายไซเบอร์  2(2-0-4)
   2564306  กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  3(2-2-5)
   2564310  กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร  3(2-2-5)
   2564311

 กฎหมายกับพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3(3-0-6)
   2564501  กฎหมายจราจร  3(3-0-6)
   2564703  กฎหมายประกันสังคม  3(3-0-6)
   2564704  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
   2564709  กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน  3(3-0-6)
   2564710  สังคมวิทยากฎหมาย  2(2-0-4)
   2564903  การวิจัยทางด้านนิติศาสตร์  3(2-2-5)
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

      ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตรนี้