หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

Bachelor of Political Science Program

ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

        ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจะสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน หรือสามารถสู่เส้นทางทางการเมืองได้ทั้งการเมืองระดับชาติและการเมืองในระดับท้องถิ่น รวมทั้งนักการฑูตในกระทรวงการต่างประเทศได้    

      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
          2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ เรียน 45 หน่วยกิต 
   2551108  หลักรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
   2551201   รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  3(3-0-6) 
   2551303  กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
   2551401  การเมืองการปกครอง  3(3-0-6) 
   2552205  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   2552307  การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น  3(3-0-6) 
   2552405  หลักรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
   2552402  นโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 
   2552501  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น  3(3-0-6) 
   2553107  เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   2553206  ระบบรัฐสภาไทย  3(3-0-6) 
   2554906  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
   2554909  สัมมนาขอบข่ายทางรัฐศาสตร์  3(2-2-5) 
   2563520  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง  3(3-0-6) 
   2563521  กฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 
          2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
          2.2.1) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   2551501  กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง  3(3-0-6) 
   2551502  ทฤษฎีการเมืองคลาสสิค  3(3-0-6) 
   2551503  ทฤษฎีการเมืองร่วมสมัย  3(3-0-6) 
   2552104  ความคิดทางการเมืองของไทย  3(3-0-6) 
   2552105  โลกาภิวัฒน์ รัฐชาติ และชุมชน  3(3-0-6) 
   2552206  ทฤษฎีการเมืองการปกครอง  3(3-0-6) 
   2552207  รัฐ และประชาสังคม  3(3-0-6) 
   2552208  การพัฒนาประชาธิปไตย  3(3-0-6) 
   2552403  ธุรกิจกับการเมือง  3(3-0-6) 
   2552404  ประวัติศาสตร์ความคิดทางเมืองไทย  3(3-0-6) 
   2552502  การเมืองกับกฎหมายมหาชน  3(3-0-6) 
   2552503  ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย  3(3-0-6) 
   2552601  การเมืองการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
   2552603  การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง  3(3-0-6) 
   2552604  การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ  3(3-0-6) 
   2552605  การเมืองภาคประชาสังคม  3(3-0-6) 
   2553108  เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น  3(3-0-6) 
   2553111  สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย  3(3-0-6) 
   2553112  จิตวิทยาสังคม  3(3-0-6) 
   2553203  พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองฯ  3(3-0-6) 
   2553204  ชนชั้นนำ โครงสร้างอำนาจ ผู้นำและอำนาจทางการเมือง  3(3-0-6) 
   2553205  สันติศึกษา  3(3-0-6) 
   2553207  ประเด็นปัญหากับการจัดการพื้นที่ชายแดน  3(3-0-6) 
   2553208  การเมืองการปกครองลาว 3(3-0-6) 
   2553209  การเมืองการปกครองเวียดนาม  3(3-0-6) 
   2553210  การเมืองการปกครองกัมพูชา  3(3-0-6) 
   2553414

 พัฒนาการของสัมคมสมัยใหม่ 

3(3-0-6) 
   2553415  จริยศาสตร์และความเป็นธรรมทางสังคม  3(3-0-6) 
   2554109  การพัฒนาทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  3(3-0-6) 
   2554110  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ  3(3-0-6) 
          2.2.2) กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   2552106  ทฤษฎีองค์การและหลักการจัดการ  3(3-0-6) 
   2552107  กฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการไทย  3(3-0-6) 
   2552209  พฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 
   2552210  การวิเคราะห์การจัดการ  3(3-0-6) 
   2553109  องค์การและการจัดการสาธารณะไทย  3(3-0-6) 
   2553110  การประเมินโครงการ  3(3-0-6) 
   2553211  สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
   2553403  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร  3(3-0-6) 
   2553404  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
   2553602  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  3(3-0-6) 
   2553603  การบริหารแรงงาน  3(3-0-6) 
   2553604  การบริหารค่าตอบแทน  3(3-0-6) 
   2554106  การบริหารการคลังและงบประมาณ  3(3-0-6) 
   2554107  การบริหารการคลังท้องถิ่น  3(3-0-6) 
   2554108  การบริหารรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6) 
   2554111  กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ  3(3-0-6) 
   2554112  การบริหารสวัสดิการสังคม  3(3-0-6) 
          2.2.3) กลุ่มวิชาการระหว่างประเทศ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   2551701  ประวัติศาสตร์การฑูต  3(3-0-6) 
   2552504  ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย  3(3-0-6) 
   2552507  ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศ
 มหาอำนาจ 
3(3-0-6) 
   2552602  ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและเหตุการณ์ปัจจุบัน  3(3-0-6) 
   2553405  องค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   2553406  กฎหมายระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   2553407

 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและการกำหนด
 นโยบายต่างประเทศ 

3(3-0-6) 
   2553521  ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศ  3(3-0-6) 
   2554205  การจัดการระหว่างประเทศและการวิเคราะห์นโยบาย
 ต่างประเทศ 
3(3-0-6) 
   2554206  การฑูตและการเจรจาระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   2554207  ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์  3(2-2-5) 
   2554301  สิทธิมนุษยชน ความมั่นคงมนุษย์ และการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน 
3(3-0-6) 
   2554302  ความมั่นคงในการเมืองโลก  3(3-0-6) 
   2554303  อาเซียนในการเมืองโลก  3(3-0-6) 
   2554304  การเมืองโลกผ่านสื่อภาพยนตร์  3(3-0-6) 
          2.2.4) กลุ่มวิชาทางด้านนิติศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   2561205  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  3(3-0-6) 
   2561304  หลักกฎหมายมหาชน  3(3-0-6) 
   2561305  หลักกฎหมายเอกชน  3(3-0-6) 
   2562308  กฎหมายอาญา 1  3(3-0-6) 
   2562309  กฎหมายอาญา 2  3(3-0-6) 
   2562310  กฎหมายอาญา 3  3(3-0-6) 
   2563503  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  3(3-0-6) 
   2563517  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  3(3-0-6) 
   2563518  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  3(3-0-6) 

          2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
                 ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

เรียน 7 หน่วยกิต 
                 1) วิชาฝึกประสบการณ์
   2553803  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  1(60) 
   2554806  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  6(600) 
                 2) วิชาสหกิจศึกษา
   6003801  เตรียมสหกิจศึกษา   1(60) 
   6004801  สหกิจศึกษา   6(600) 
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตรนี้