สำนักงานคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

 นายสุรศักดิ์ จันทา
คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

นางวิไลวรรณ สิงห์เจริญ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางวรางคณา ปุ๋ยสูงเนิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอัจฉรา จันเทพา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเอกลักษณ์ สุรวิทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวรพนธ์ เนินงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิลาสินี อรัญศรี
บรรณารักษ์

นายสันติภาพ รัตนวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป