คลินิกกฎหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้น
2. เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ และรวบรวมเป็นข้อมูลในการดำเนินการให้ความรู้หรือความช่วยเหลือในด้านต่างๆต่อไป
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มีมากขึ้น
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลินิกกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้จัดทำโครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จัดเวทีเสวนา โดยวิทยากร ดร.ณรงค์ ระฆังทอง และดร.ธงศักดิ์ ดอกจันทร์ ในหัวข้อ กฎหมายแพ่งสำหรับชีวิตประจำวัน ในงานมีการระดมความคิดเห็นและประเด็นปัญหากฎหมายในชีวิตประจำวัน จัดทำกลุ่มนำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างมาก