ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีบุญคูณลานรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีบุญคูณลาน (4)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีบุญคูณลานรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีบุญคูณลาน
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีบุญคูณลาน ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ ส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ตำนาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีบุญคูณลาน (กุ้มข้าวใหญ่) ได้เรียนรู้ประวัติของวัดบ้านโดด และนอกจากนี้ยังได้ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรมจากพระครูสุจิ โพธาลังการ เจ้าอาวาสวัดบ้านโดด ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 25x
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “รปศ.อาสาพัฒนา สืบสานวัฒนธรรม” (4)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “รปศ.อาสาพัฒนา สืบสานวัฒนธรรม”
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “รปศ.อาสาพัฒนา สืบสานวัฒนธรรม” ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนักที่ดีให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมให้รู้คุณค่าการแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีจิตสาธารณะ ภายในงานได้รับฟังการบรรยายเพื่อเรื่องพิธีกรรมหรือกิจกรรม ทางศาสนาที่ถูกสืบทอดเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งและยังคงดํารงอยู่ ควบคู่กับสังคมไทย แนะนำสถานที่สำคัญที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธศูนย์รวมของคนในชุมชน

 

Number of images in category: 4
Category Viewed: 19x
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตุ้มโฮมน้องพี่ ประเพณีผูกเสี่ยว (3)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตุ้มโฮมน้องพี่  ประเพณีผูกเสี่ยว
สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตุ้มโฮมน้องพี่  ประเพณีผูกเสี่ยวขึ้น ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของประเพณีอีสานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของภาคอีสานที่มีมาช้านานให้คงอยู่ ภายในงานได้นำมนต์พระสงฆ์ เพื่อทำพิธีทำบุญตักบาตรจำนวน 7 รูป และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีผูกเสี่ยวจากพราหมณ์ผู้ทำพิธี และนอกจากนี้ยังได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกเสี่ยวให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นการดำเนินพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาทุกๆปี

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 18x
ส่งเสริมจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม "สืบสานศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า พัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น (3)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - ส่งเสริมจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม "สืบสานศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า  พัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น ขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นให้พัฒนาและคงอยู่คู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในงานได้ศึกษาพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว โดยมีวิทยากรบรรยาย ท่านวิไล ทิพวัน ปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

 

Number of images in category: 3
Category Viewed: 20x
Powered by Phoca Gallery