โครงการวันสถาปนา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2562

  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 09:42
  • เขียนโดย Admin
  • ฮิต: 191.:: คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ::.

      วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "วันสถาปนาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลััยราชภัฏศรีสะเกษ 2562" ในวันอาทิตย์ที่ 23 และวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมรพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภายในงาน ร่วมฟังบรรยาย
      วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยกฎหมาย, ชั้น 2
      1) หัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สู่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2563" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (รักษาการ ผอ.ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า) สกสว. 
      2) การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หัวข้อ "ภูมิรัฐศาสตร์การท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ไทย-ลาว" โดย อาจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น
      3) หัวข้อ "ข้าวพื้นบ้านกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา เมฆวันและคณะ
      4)หัวข้อ "หุ่นฮิวแมนนอยด์เพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย
อาจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว และคณะ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องบุญชง วีสมหมาย (1201)
      1) หัวข้อเรื่อง "รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรี" โดย ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
      2) เสวนา "บทบาทศิษย์เก่ากับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ"
      3) เสวนา "บัณฑิตที่พึงประสงค์ จากผู้ใช้บัณฑิต"

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 093-123-3696 หรือ www.facebook.com/วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือเว็บไซต์ www.clg.sskru.ac.th/clgpage

ติดต่อผู้ประสานงาน สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ชั้น 2 อาคารเฉลิิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ